Bildiri ve Yazım Kuralları

Tam Metinlerin Hazırlanması
Hazırlanan tam metinlerin tam metin hazırlama kurallarına uygun olarak finans21@balikesir.edu.tr e-mail adresine en geç 25 Temmuz 2017 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Bildirinin finans21@balikesir.edu.tr'ye gönderilememesi halinde alternatif mail adresi finans21baun@gmail.com şeklindedir.

Sempozyumda sunulan tam metinler hem basılı olarak hem de e-kitap olarak Sempozyum esnasında katılımcılara verilecektir. Yazar(lar)ın istemesi durumunda çalışmalar Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından belirlenerek daha sonra açıklanacak dergilerde yayınlanabilecektir. Yazar(lar)ın bu yöndeki tercihlerini tam metinleri gönderirken e-mailde belirtmesi gerekmektedir. Çalışmanın ilgili dergiye gönderilmeden önce;
1-İlgili derginin yazım kurallarına uygun şekilde düzenlenmesi,
2-Çalışmada bir dipnotla "Bu çalışma 18-21 Ekim 2017 Tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenen 21. Finans Sempozyumu’nda sunulmuş, geliştirilerek makale formatına getirilmiştir." ifadesinin eklenmesi,
3-İlgili derginin gönderim sistemine uygun şekilde yüklenerek gönderilmesi ve hakem raporlarının takip edilmesi gerekmektedir..

Yazım Esasları
Tam metinler kaynakça dâhil en çok 25 (yirmi beş) sayfa olabilecektir. Bunu aşan metinler Sempozyum sekretaryası tarafından reddedilerek değerlendirmeye alınmayacaktır. Tam metinlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
Metinlerin, aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak ve sayfanın tek yüzünde yirmi beş sayfaya sığacak biçimde hazırlanması gereklidir.
Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.)ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
Metin 11 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.

Yazım Kuralları
Yazı aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.
I. Başlık ve Yazar(lar)ın Adı
Konu başlığı büyük harflerle, 12 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
Yazar(lar)ın Adı SOYADI 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır.
Akademik unvanlar, kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak ve satır ortalanarak yazılmalıdır. Çok yazarlı metinlerde, yazarların farklı kurumlarda veya aynı kurumun farklı birimlerinde görev yapmaları durumunda, kurum adları numaralandırılarak alt alta yazılmalıdır.
II. Özet Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Özetler, 10 punto büyüklüğünde ve 125 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Ayrıca özet, yalnızca yazının amacını açıklamakla yetinmemeli, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtmalı, kısa yazılmalı ve makalenin önemli noktalarını veya sonuçlarını vurgulamalıdır.
III. Bölümler ve Alt Bölümler Bölüm başlıkları büyük harfle, alt başlıklar küçük harfle, kısa ve koyu olarak yazılmalıdır.
Örnek: 1. GİRİŞ;
2. LİTERATÜR TARAMASI
3. YÖNTEM……;
ve altbölümler 2.1.Araştırmada Kullanılan ….
IV. Şekiller ve Tablolar Şekil yazısı alta, tablo yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve içeriği şekil/tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Şekiller/tablolar metin içerisine yerleştirilmelidir..
VI. Kaynakça Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
Metin içinde kaynağın belirlenmesi dipnot şeklinde değil, yazarın soyadı, yayın tarihi, doğrudan aktarmalarda sayfa numarası verilerek yapılmalıdır.
Örnekler: Bayrakdaroğlu (2010) …,Gysbergs ve Henderson (1997) Gavcar, Bayrakdaroğluve Uzun (2011)…Yazar sayısı 3’den fazla ise Gavcar ve diğ. (2010) … olarak verilmelidir.
Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir.
Kaynaklar, APA (Amerikan Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Ginsburg, 2005: 148) gibi… Dipnot verilmesi gereken durumlarda ise; yazı içinden numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynakça, makalenin sonunda 10 puntoda yazılmalıdır. Kaynaklar yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kitaplar
Bayrakdaroğlu, A. (2011). Finansal Yönetim: Açıklamalı Örnekler ve Problemler (Gözden geçirilmiş 13. baskı) Ankara: Nobel Yayınları.

Dergiler
Çiftci, Y. (2009). Uluslararası Finansal Raporlama. Kocaeli İİBF Dergisi. 2 (15), 7-16.

Tezler
Ataman, A.G. (1999). İmalat Sanayi İşletmelerinde İleri Türev Ürünlerin Kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bildiriler
Uzun, T.ve Şener, R. (2012). Maliyet Hesaplama Yöntemleri Ve Mermer Ürünleri Üreten İşletmeler İçin Uygun Yönetimin Oluşturulması. XXXI. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumunda Sunulmuş bildiri.

Sempozyum Afişi

Büyük Afiş

İletişim

Telefon:(0266) 612 14 00
Email: finans21@balikesir.edu.tr
Website: finans21.balikesir.edu.tr

Balıkesir Üniversitesi
Çağış Kampüsü(Bigadiç yolu 17. km),
10145,
BALIKESIR